عناصر تمدن ساز در حکومت علوی

انسان به مدد اندیشه و طبع مدنی، همواره تلاش کرده است که از بدویت به سوي مدنیت و حضارت با هدف گرایش حداکثري به خردورزي، «نظم بخشیدن به امور زندگی و تربیت شخصیت خویش در پرتو اخلاق و خصایص شهري» و سر انجام «تعلّق به اخلاق شهر و انتقال از خشونت و جهل به حالت ظرافت انس و معرفت» سیر مستمر داشته باشد و در این راستا و براي دستیابی به این اهداف، به خلق تمدنهاي زیادي دست زده است که هر کدام در جاي خود با ارزش بوده اند ولی چالشهایی هم داشته اند.

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا